Missie en Visie

Pedagogische visie

Welbevinden en betrokkenheid staat centraal in onze werking. Het is maar wanneer kinderen zich goed in hun vel voelen, plezier kunnen hebben en in staat zijn om te exploreren dat ze zich verder kunnen ontwikkelen. We proberen het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten, zodat kinderen met een positief zelfbeeld de opvang kunnen verlaten.

Welbevinden

Het welbevinden van de kinderen is onze eerste zorg. In de opvang stellen we alles in het werk om kinderen zich goed te laten voelen. Onze kinderbegeleiders bieden een warme, positieve en geborgen sfeer, met aandacht voor hygiëne, gezonde voeding en veiligheid. We werken met vaste teams, waardoor er continuïteit geboden wordt en er een hechte vertrouwensrelatie kan opgebouwd worden.

Wij passen onze werking aan, aan het ritme van elk kind en spelen we, vanuit een sensitieve houding, in op de individuele draagkracht, ontwikkelingsbehoeften en talenten van elk kind. Tegelijk wordt voorspelbaarheid gecreëerd doorheen de dag; een veiligheid voor elk kind. Voor de start van de opvang krijgen kinderen de kans om te wennen, om zo een soepele overgang van thuis naar de opvang te verwezenlijken.

We gaan op een respectvolle manier om met elkaar en leren kinderen om dat ook te doen.
Kinderen leren open staan voor anderen en hun manier van zijn en leven. Ze kunnen daardoor ervaren dat iedereen erbij hoort, ongeacht afkomst, beperking, levensstijl, gezinsvorm,… Bovenal is de groepsopvang een plek waar kinderen voldoende bewegingsruimte krijgen om plezier te maken, te experimenteren en te leren samenleven in relatie tot anderen.

Betrokkenheid

Naast aandacht voor het welbevinden stellen kinderbegeleiders alles in het werk om de betrokkenheid van kinderen hoog te houden. De kinderbegeleider creëert een omgeving waar kinderen uitdaging krijgen en geboeid worden door alles wat zich rondom hen bevindt. Door een rijke en gevarieerde omgeving en een spelaanbod met aandacht voor de verschillende ervaringsgebieden, ontdekken de kinderen de wereld en kunnen ze zich veelzijdig ontwikkelen. Ze vertoeven in een uitdagende en taalrijke omgeving, waardoor ze alle kansen krijgen om met andere kinderen en volwassenen te communiceren. Kinderen krijgen bovendien de ruimte én de ondersteuning om zelf op ontdekking te gaan en om zelf initiatief te nemen. We stimuleren kinderen om spelenderwijs tot zelfstandigheid te komen. Door kinderen voldoende vrije keuze te geven, willen we hen de kans geven om hun eigen talenten te ontdekken. Wij zorgen ervoor dat het spelmateriaal, activiteiten en infrastructuur optimaal kunnen afgestemd worden op de specifieke noden van de kinderen. De kinderbegeleiders motiveren, stimuleren en ondersteunen.

Kindvolgsysteem

Volgend op de pedagogische visie, schenken wij veel aandacht aan het welbevinden en de betrokkenheid van uw kind binnen onze opvang. De opvolging hiervan gebeurt aan de hand van de Ziko-Vo, het kindportret. De kinderbegeleiders observeren op regelmatige momenten op basis van dit systeem. Nadien kan u, indien u dit wenst en op aanvraag, hierover in gesprek treden met de kinderbegeleiders en de organisator. U krijgt het kindportret mee naar huis, en kan hiervan een kopie nemen, wij vragen om het kindportret na een week terug te bezorgen, ter bewaring in ons kinderdagverblijf.

Samenwerking met de ouders en de kinderen

We beschikken over een vast team van medewerkers. De kinderbegeleiders staan in voor de dagelijkse opvang van de kinderen. De organisator houdt de ouders op de hoogte van de dienstverlening en van alles wat de kinderen aanbelangt via mail. Het dagelijks contact met de kinderbegeleiders is een belangrijk overlegmoment om een vertrouwensrelatie op te bouwen en om op een open manier informatie rond het kind door te geven en te bespreken. Alle informatie die nodig is om de opvang af te stemmen op de individuele noden van het kind wordt geschreven in de heen-en-weercommunicatie, deze verloopt digitaal, op het einde van de dag, aan de hand van een mail.