Huishoudelijk reglement

Inleiding bij het huishoudelijk reglement

Beste ouders,

Hartelijk welkom in ons kinderdagverblijf Nellie en Cezar, een groepsopvang in Sint-Eloois-Vijve.

Groepsopvang klinkt u misschien raar in de oren. Dit is de nieuwe term van Kind en Gezin voor een kinderdagverblijf, een plaats waar een groep kinderen worden opgevangen onder de begeleiding van professionele kinderbegeleiders. Dit maakt het verschil met gezinsopvang alwaar ze in kleine ‘groep’ worden opgevangen door onthaalouders.

Omdat wij deze term ‘groepsopvang’ bekender willen maken, starten we met het gebruik ervan in ons huishoudelijk reglement.

Het toevertrouwen van uw kind aan onze groepsopvang, beschouwen wij als een grote blijk van vertrouwen. Wij willen u hiervoor bedanken!

Wij vinden het dan ook zeer belangrijk dat de opvang van uw kindje zo vlot mogelijk verloopt. Daarom is het belangrijk om enkele goede afspraken te maken. We hebben alle afspraken gebundeld in ons huishoudelijk reglement dat wij u aanreiken als praktische wegwijzer.

Wij wensen u en uw kindje een goede opvang toe!

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

• Is een algemeen document dat wordt opgemaakt door de organisator van de kinderopvang.
• Geeft verduidelijking over de werking, de werkwijze en de rechten en plichten van de organisator en het gezin.
• Geldt voor alle opgevangen kinderen en hun gezin.

Regelingen die verschillen per kind, zoals het afgesproken opvangplan, worden niet vastgelegd in het huishoudelijk reglement maar in de schriftelijke overeenkomst tussen de organisator en het gezin.

Het huishoudelijk reglement wordt ondertekend voor ‘ontvangst en kennisneming’ door de persoon die ook de schriftelijke overeenkomst ondertekent. Deze persoon is ‘de contracthouder’.

Door de ondertekening van het huishoudelijk reglement verklaart de contracthouder dat hij/zij het huishoudelijk reglement ontvangen heeft en op de hoogte is van de inhoud.

Gegevens over de organisator en de kinderopvanglocatie

DE ORGANISATOR

De organisator van de kinderopvanglocatie is:
Stefanie Labis
Remi Baertlaan 1
8793 Sint-Eloois-Vijve
Ondernemingsnummer 0724.476.172, eenmanszaak
Gsm: 0479 43 15 66
Email: stefanie@labisinvest.be
Website: www.nelliecezar.be

DE KINDEROPVANGLOCATIE

Kinderdagverblijf Nellie en Cezar
Remi Baertlaan 1
8793 Sint-Eloois-Vijve
Gsm: 0479 43 15 66
Email: stefanie@labisinvest.be
Website: www.nelliecezar.be

OPENINSDAGEN EN -UREN

Van maandag tot en met vrijdag van 7u tot 18u.

SLUITINGSDAGEN

In april, juli, augustus en december, als ook feestdagen die in de werkweek voorkomen, is het kinderdagverblijf even gesloten.

De sluitingsdagen voor het volledige kalenderjaar geven we ten laatste op 15 december door voor het nieuwe kalenderjaar via een schriftelijke mededeling. Deze kalender zal ook worden opgehangen in het kinderdagverblijf, zie bijlage 1 ‘Verlofplanning’. (Jaarlijks worden de sluitingsdagen opgenomen in een bijlage bij het huishoudelijk reglement).

Bijkomende sluitingsdagen kunnen worden vastgelegd, deze sluitingsdagen worden behoudens overmacht, onmiddellijk aan de ouders bekend gemaakt via een schriftelijke mededeling.

BEREIKBAARHEID VAN DE KINDEROPVANGLOCATIE IN NOODGEVALLEN OF TIJDENS SLUITINGSDAGEN

Stefanie Labis
Gsm: 0479 43 15 66
E-mail: stefanie@labisinvest.be

Tijdens de openingsuren of tijdens sluitingsdagen van de groepsopvang kan u terecht op de gsm van de organisator. Dove of slechthorende ouders kunnen een sms-bericht sturen.
Andere ouders vragen we om telefonisch contact op te nemen. U kan ook per mail contact opnemen met de organisator, geef hierbij duidelijk door wat u wil melden en hoe wij u best kunnen contacteren.

CONTACTGEGEVENS VAN KIND EN GEZIN

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Telefoonnummer Kind en Gezin-Lijn: 078 15 01 00
Via het contactformulier op de website van Kind en Gezin: http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

Het beleid

PRIJS VOOR DE KINDEROPVANG

Wij werken in ons kinderdagverblijf met een vaste prijs:
• voor een volle dag: 28,50 € (tussen 5 en 11 uur opvang) • voor een halve dag: 19,00 € (tussen 0 en 5 uur opvang)

Belangrijk! Te laat op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na 18u betekent 5,00 € extra, per begonnen kwartier, op de maandelijkse factuur.

Extra vanaf 1 januari 2019: aangezien wij een niet-inkomens gerelateerde kinderopvang zijn krijgt elk ingeschreven kind een extra kinderopvangtoeslag naast de gekende kinderbijslag.
Elk kind wordt bij ons geregistreerd (aankomst en vertrek, d.m.v. ons softwareprogramma) en maandelijks doorgestuurd naar Kind en Gezin, die op hun beurt de kinderopvangtoeslag maandelijks aan de ouders uit betalen. Voor elke volle dag dat uw kind komt ontvangt u 3,29 €. Voor elke halve dag (min. 3uren en max. 5uren) krijgt u de helft van dat bedrag. Hierbij bezorg ik jullie graag de link voor de uitgebreide informatie:
https://www.vlaanderen.be/de-kinderopvangtoeslag-groeipakket

Voor ouders met jonge kinderen, die in de voedingssector werken, hebben zij recht op een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Deze geldt voor mensen die tewerkgesteld zijn onder PC. 118, 118.3 en 220.

Inbegrepen in de dagprijs:
• Soep
• 1 warme maaltijd
• 1 vieruurtje fruitpap/fruit
• 1 vijfuurtje (vb. boterham, pudding of yoghurt,…)
• Standaard verzorgingsproducten (vb. verzorgingsdoekjes,…)
• Luierzalf
• Thermometer
• Slaapzak
• Standaard medicatie (vb. koortswerend middel, ontsmettingszalf,…)
• Gebruik reservekledij

WETTELIJKE TOEGESTANDE MODALITEITEN OM DE PRIJS TE WIJZIGEN

De prijs kan niet eenzijdig gewijzigd worden, tenzij de regelgeving anders bepaalt (vb. indexering).

MAANDELIJKSE FACTUUR

U ontvangt een maandelijkse factuur per mail, telkens vóór de 15e van elke maand volgend op de maand waarin uw kind door ons werd opgevangen en begeleid. De betaling gebeurt binnen de 14 kalenderdagen door overschrijving op het rekeningnummer KBC BE91 7350 5321 3376, met naam rekeninghouder: Nellie en Cezar.

Op de factuur staan volgende gegevens vermeld:
• Het aantal dagen en uren van het kind
• Gerechtvaardigd en ongerechtvaardigd afwezig was
• Het tarief voor ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen
• De gedetailleerde opgave van alle bijkomende tarieven

LAATTIJDIGE BETALING

Heeft u problemen om de rekeningen tijdig te betalen, praat erover.
We zoeken samen naar een oplossing. U dient uw factuur uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum te betalen.

Bij laattijdige betaling ontvangt u een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf de laattijdige betaling betaalt u 10% nalatigheidsinteresten evenals de kost voor het aangetekend schrijven ten bedrage van 25,00 €. Indien binnen de 15 kalenderdagen na postdatum van de aangetekende ingebrekestelling geen volledige betaling van het verschuldigde bedrag gebeurd is of een afbetalingsplan is overeengekomen, is bovendien een conventionele schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 100,00 €.

De opvangovereenkomst wordt van rechtswege en met onmiddellijke ingang stopgezet 30 dagen na de postdatum van de aangetekende ingebrekestelling. Indien de niet-betaling van de factuur aanleiding geeft tot gerechtelijke actie, dan zijn de gerechtskosten niet inbegrepen in het conventionele schadebeding en dus ten laste van u.

Bij betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

INSCHRIJVINGSPRIJS (WAARBORG)

Er dient bij inschrijving een waarborg betaald te worden van 200,00 € op het rekeningnummer KBC BE91 7350 5321 3376, op naam: Waarborg Nellie en Cezar. Dit binnen de 10 dagen na inschrijving. Na betaling van de waarborg en wederzijdse ondertekening van de schriftelijke overeenkomst en huishoudelijk reglement wordt de opvangplaats vrijgehouden.
Pas dan bent u zeker van uw opvangplaats.

De waarborg wordt terugbetaald op het einde van opvang, dit is het moment waarop uw kind de schoolgaande leeftijd heeft bereikt.

Wanneer het kind niet komt op afgesproken startdatum, minder dagen per week komt dan afgesproken, de opvang vroegtijdig beëindigd, minder komen per week door eventueel zwangerschapsverlof/ouderschapsverlof, bij niet teruggave van de badge… kortom elke aanpassing die nadelig is voor de kinderopvang, wordt de waarborg niet terugbetaald.

Indien er sprake is van wanbetaling (u maakt gebruik van onze diensten/producten zonder daarvoor te betalen) komt de waarborg toe aan de opvang.

FISCAAL ATTEST

De groepsopvang verbindt zich ertoe jaarlijks in februari een correct fiscaal attest af te geven.
Dit attest wordt meegegeven of verzonden per mail. Het fiscaal attest loopt steeds van januari tot en met december van het daaropvolgende jaar. Dit kan u gebruiken voor het aanvragen van uw belastingvoordeel.

INSCHRIJVING EN OPNAME (VOORRANG)

De inschrijving gebeurt via de organisator, de startdatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst die door beide partijen getekend wordt. Deze is zowel bindend voor de ouders als voor het kinderdagverblijf. Er wordt gevraagd jouw kindje minstens voor 3 volle dagen in te schrijven. Eens het contract ondertekend is, wordt er verwacht dat u zich aan de ingeschreven dagen houdt.

Indien de ouders het opvangplan willen wijzigen, kan deze mededeling enkel en alleen op schriftelijke wijze en dit een maand vooraf. Deze wijziging wordt samen met de organisator vast gelegd, de organisator kijkt na in de planning wanneer de wijziging kan doorgevoerd worden. De wijziging wordt door beide partijen opnieuw ondertekent op de overeenkomst. Belangrijk: bij wijzigingen die gebeuren in het nadeel van de kinderopvang wordt de waarborg van 200,00 € niet terugbetaald.

Een opvangplan hoeft niet te wijzigen om occasioneel een extra opvangdag overeen te komen. Zo’n overeenkomst kan mondeling of via e-mail gemaakt worden.

Wij passen geen voorrangregels toe.

BRENGEN EN AFHALEN VAN HET KIND

Alle ouders krijgen toegang in ieder lokaal in het kinderdagverblijf.

Er wordt gevraagd om jouw kindje voor 9u te brengen dit om het opvanggebeuren niet te verstoren, en omdat wij activiteiten voorzien waar we toch graag alle kindjes bij hebben.

Er wordt gevraagd om jouw kindje op tijd te komen afhalen en dit zeker 10 minuten voor sluitingstijd. Indien u uw kindje niet tijdig kan ophalen (voor 17u50) als gevolg van onvoorziene omstandigheden, vangt één van de kinderbegeleiders uw kind natuurlijk op. Een tijdig seintje via de telefoon van de organisator van uw kind is aangewezen. Wij vragen om enkel telefonisch te verwittigen en niet via een sms-bericht (behalve dove of slechthorende ouders). De kinderbegeleider zal uw kind voorbereiden dat u wat later komt. Op deze manier kan zij ook haar eigen gezinsleden verwittigen. Wie na sluitingstijd en zonder te verwittigen zijn kind komt ophalen, rekenen wij een boete van 5,00 € per begonnen kwartier te rekenen vanaf 18u.

Komt een ander iemand je kindje ophalen, ‘s morgens vooraf dit schriftelijk te noteren met een duidelijke omschrijving van deze persoon. Bij voorkeur steek je een pasfoto of kopie identiteit bij de inlichtingenfiche die jullie bij het begin van de opvang hebben ingevulde. Als dit niet is gebeurd kunnen wij spijtig genoeg jouw kindje niet meegeven aan de persoon!

Als groepsopvang zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Zijn wij er van overtuigd dat de situatie veilig is, dan wordt het kind meegegeven. Is er twijfel over de veiligheid, dan wordt de situatie zo goed mogelijk ingeschat. Indien de persoon die het kind komt afhalen onder invloed of dronken is, zal het kind niet meegegeven worden. De kinderbegeleider zal met deze persoon nagaan of er een alternatief is om het kind te komen afhalen. Als de kinderbegeleider ervan overtuigd is dat elke andere voorzichtige persoon het kind zou meegeven, dan doet hij dat. Indien er sprake is van agressie, of het kind wordt alsnog meegenomen, zal de politie worden gecontacteerd. Als de kinderbegeleiders opmerken dat er in beide situaties gevaar is voor het kind, dan zal het kind niet meegegeven worden.

Indien er een minderjarige, met een minimumleeftijd van 16 jaar, het kind komt afhalen, moet er op voorhand een attest ondertekend worden waarop de toestemming is gegeven dat deze minderjarige het kind mag komen afhalen.

In geval van echtscheiding blijven beide ouders het recht behouden om hun kind af te halen tenzij er een rechterlijke uitspraak met een verblijfsregeling is. In dat geval bezorgt u een kopie van dit vonnis aan de organisator. Elke ouder mag zijn kind alleen afhalen op momenten waarop het kind bij hem/haar verblijft.

ZIEKTE OF ONGEVAL VAN HET KIND

Het spreekt voor zich dat zieke kinderen niet terecht kunnen in het kinderdagverblijf. Het is daarom een goed idee om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval jouw kind ’s ochtends ziek zou zijn.

De organisator zal beslissen of jouw kind al dan niet terecht kan in het kinderdagverblijf, bij het beslissen denken we aan het belang van jouw kind, en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen.

Wanneer zullen we zeker weigeren?
• Je kind is te ziek om deel te nemen aan de normale activiteiten
• Je zieke kind heeft teveel aandacht en zorg nodig
• Bij braken 2 keer tijdens de laatste 24 uur
• Diarree, bloederige ontlasting of verandering van stoelgangpatroon
• Bloedbraken
• Ademhalingsnood, zeer zware hoest met algemeen ziek zijn
• Koorts boven de 38,5 ͦC die samengaat met keelpijn, braken, diarree
• Huiduitslag in combinatie met koorts
• Mondzweren met kwijlen
• Besmettelijke ziektes waarbij andere kinderen een risico lopen

Als uw kind reeds in de opvang is:
• Bij hoge koorts (vanaf 38.5°C) worden de ouders telefonisch verwittigd
• Bij ernstige ziekte of ongeval, die zich voordoet in de kinderopvang

De ouders zijn verplicht, indien zij op de hoogte zijn, medische problemen van hun kind die enerzijds een gevaar zouden kunnen betekenen voor de kinderbegeleiders of anderzijds een bijzondere waakzaamheid van de kinderbegeleiders vergen, te signaleren.

Bij ziektes langer dan 2 weken dient u een doktersattest af te geven, zodat geen respijtdagen of niet-gerechtvaardigde afwezigheidsdagen worden afgetrokken. Dit attest moet u ten laatste op de vijfde werkdag na aanvang van de ziekte aan de groepsopvang bezorgen.

Bij een besmettelijke ziekte dient er naast het doktersattest ook een attest ondertekend te worden waarop staat vermeld welke besmettelijke ziekte het kind heeft.

HET GEBRUIK VAN MEDICATIE

Medicatie zal enkel gegeven worden wanneer een doktersvoorschrift aanwezig is. Met de juiste vermelding van de dosis en de wijze van toediening, alle medicatie moet genaamtekend zijn, voorzien van een bijsluiter en in de originele verpakking.

Er wordt NOOIT medicatie toegediend zonder voorschrift!

De opvang zelf dient enkel medicatie toe onder de middag met de nodige richtlijnen op een briefje of doktersattest. ’s Morgens en ’s avonds moeten de ouders zelf medicatie toedienen.

Een koortswerend middel wordt alleen toegediend na contact én overleg met de ouders of de arts. Wij zorgen zelf dat we ten allen tijde een koortswerend middel ter beschikking hebben (vb. perdolan baby en/of dafalgan baby siroop).

De kinderbegeleider zal elke toediening nauwkeurig noteren in het digitaal mailsysteem.

Wanneer uw kind behandeling met een aerosoltoestel nodig heeft, vragen we om dit thuis toe te dienen. In de opvang wordt geen aerosol gegeven, enkel puffs zijn toegestaan

VACCINATIES

In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen poliomyelitis verplicht. Het is echter sterk aanbevolen om je kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema van Kind en Gezin, u kan hiervoor terecht bij uw behandelende arts of het consultatiebureau van Kind en Gezin.

AFWEZIGHEID VAN HET KIND

Als uw kindje ziek is en/of niet naar de opvang kan komen moet er voor 8u verwittigd worden, gebeurd dit niet wordt er toch een volledige dagprijs aangerekend.

Vakantiedagen worden op voorhand meegedeeld aan de opvang ten laatste een week (7 dagen) voor de betreffende vakantiedag, wordt er maar verwittigd minder dan een week ervoor, betaald u toch een volledige dagprijs.

GERECHTVAARDIGDE AFWEZIGHEIDSDAGEN (REPIJSTDAGEN)

In onze groepsopvang heeft u recht op 12 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen voor een voltijdse opvang. Voor een deeltijds opvangplan wordt dit uitgerekend via ons softwareprogramma.
De correcte respijtdagen volgens opvangplan per kind worden genoteerd in de schriftelijke overeenkomst. Jullie kunnen steeds de beschikbare respijtdagen raadplegen op de dagelijkse mail, als ook op de maandelijkse factuur. Het aantal respijtdagen worden verhoudingsgewijze aangepast bij een vroegtijdig einde van de overeenkomst.

Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen kunnen volgende situaties zijn:
• Als ouder neemt u een snipperdag
• Uw kindje gaat een dagje bij een grootouder
• Ziektes zoals verkoudheden, oorontstekingen,…

Voor volgende situaties dient u geen gerechtvaardigde afwezigheidsdagen op te nemen:
• Ziekte van uw kind, langer dan 2 weken

Voor deze dagen verwachten we wel een doktersattest, met de vermelding van de ziekte. Dit attest moet u ten laatste op de vijfde werkdag na aanvang van de ziekte aan de groepsopvang bezorgen.

Op de dagen dat de groepsopvang sluit hoeft u uiteraard niet te betalen of geen gerechtvaardigde afwezigheidsdagen op te nemen.

Indien u halve dagen reserveert wordt u ook maar een halve gerechtvaardigde afwezigheidsdag toegekend.

NIET-GERECHTVAARDIGDE AFWEZIGHEIDSDAGEN

Als de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen op zijn, en uw kindje komt niet naar de opvang dan maakt u gebruik van een niet-gerechtvaardigde afwezigheidsdag. Op deze dagen betaalt u de dagprijs van het gereserveerde dagdeel.

ASPRAKEN MET BETREKKING VOEDING

Behoudens bijzondere afspraken, in overleg met de kinderbegeleiders, zorgen de ouders voor het ontbijt of eerste flesje van hun kind in familiekring.

Volgens de leeftijd van het kind en het moment van aanwezigheid zal uw kind deelnemen aan de maaltijden in de leefgroep. Wij voorzien soep rond 10u, een warme maaltijd ‘s middags, fruit(pap) als vieruurtje, om 17u/17u30 boterhammen, pudding of iets van gebak.. De wekelijkse menu hangt uit in de leefruimte. Wij stimuleren de kindjes om alleen te eten. Laat ons weten wanneer uw baby start met groentepap of fruitpap.

Voor baby’s die flesvoeding krijgen, brengt u zelf de voeding mee. We vragen om dagelijks voldoende gevulde flesjes en melkpoeder mee te brengen, dit bij voorkeur in een doorzichtig doosje met een draaideksel. Zorg ervoor dat de flesjes gesteriliseerd en goed droog zijn. Alle flesjes en doosjes moeten genaamtekend worden.

Voor baby’s die borstvoeding drinken dient u de flesjes te voorzien van een sticker. Op de sticker wordt de naam van het kind en de datum van afkolving genoteerd. Noteer ook of het gaat over verse of ontdooide moedermelk. Afgekolfde melk wordt bewaard in de koelkast.

In overleg met de ouders wordt er rekening gehouden met onder meer cultuur- en godsdienstgebonden eetgewoontes, de bereidingswijze, de hoeveelheden en de smaken van de kinderen.

Als het kind een dieet moet volgen, vragen we om de nodige medische achtergrondinformatie, een medisch attest, de bereidingswijze en de toegelaten voedingsmiddelen mee te geven.

De kinderen krijgen geen snoep aangeboden. De kinderen belonen gebeurt a.d.h.v. een complimentje, een knuffel of een sticker. In uitzonderlijke gevallen worden er droge koekjes aangeboden.

Bij verjaardagen word er van voeding niets meegegeven door de ouders, wij zorgen voor iets lekkers.

AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT KLEDIJ EN VERZORGING

• De kindjes komen ’s morgens gewassen en gekleed naar de opvang
• Het ochtendtoilet gebeurt thuis
• Uw kindje komt naar de groepsopvang om te spelen
• Zindelijkheidstraining start na overleg met de ouders
• Indien uw kind bijzondere verzorgingsproducten nodig heeft
• Bedlinnen, handdoeken, washandjes en slabbetjes zijn aanwezig

Concreet betekent dit dat u volgende zaken meebrengt:
• 1 pak pampers en neusspoelers
• Reservekledij: 2 bodytjes, 2 broekjes en t-shirts
• Een genaamtekend jasje of truitje
• Eventueel twee genaamtekende tutjes die best in de groepsopvang blijven
• Indien uw kindje een knuffel heeft: een genaamtekende knuffel
• In de zomer: genaamtekend badkledij, petje of hoedje
• In de winter: genaamtekende muts en sjaal
• Flesvoeding indien nodig: flesje gevuld met water + poeder apart

AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT VEILIGHEID

Veilig slapen

Kindjes onder 6 maand slapen onder toezicht in de leefruimte.
In het kader van wiegendoodpreventie leggen wij een kind in een bed zonder kussens of dekbedden en op de rug te slapen.
Op vraag van de ouders kan het kindje eventueel op de buik slapen.

Hiervoor zijn volgende attesten noodzakelijk
• een attest van een arts omwille van medische tegenindicatie OF
• een attest van de ouder, zie bijlage 2 ‘Attest slaaphouding’

Juwelen en haarspeldjes

Omwille van de veiligheid van zowel uw eigen kind als dat van anderen, is het niet toegestaan dat kinderen juwelen (oorbellen, halsketting, armbandje,…) en kleine haarspeldjes dragen. Dit om gevaar voor het inslikken van kleine voorwerpen of verwonding te vermijden.

Parkeren van de wagen

Aan het kinderdagverblijf is geen parking verbonden. In de straat is een ‘Kiss and Ride’ zone aanwezig. Daar kunt u de auto plaatsen.

VEILIGHEID EN BEGELEIDING BIJ EVENTUELE VERPLAATSINGEN

NVT

Recht van het gezin

WENNEN

De ouders van een kind (waarvoor een schriftelijke overeenkomst is afgesloten) hebben het recht om het kind te laten wennen in de kinderopvanglocatie.

Aan de start van de opvang is alles nieuw. Ouders, kind en kinderbegeleiders hebben tijd nodig om elkaar te leren kennen. Gedurende de wenperiode kunnen kinderbegeleiders en ouders praktische info uitwisselen over het dagritme en de gewoontes van het kind. Ouders kunnen met al hun vragen en zorgen terecht bij de kinderbegeleiders. Tegelijk leren ouders ook de gang van zaken in het kinderdagverblijf kennen. De vertrouwensrelatie tussen kind, zijn ouders en de kinderbegeleider kan op deze manier groeien. Door de overgang van de thuissituatie naar de opvang geleidelijk te laten verlopen, zal het kind minder stress ervaren. Het kind kan wennen aan de nieuwe omgeving, geuren, geluiden, stemmen van de kinderbegeleiders, een ander ritme…

De kinderbegeleiders ontvangen een ingevulde inlichtingenfiche van de ouders. Het kind kan pas starten als de inlichtingenfiche in orde is. De kinderbegeleiders geven een badge van het kinderdagverblijf, zie bijlage 3 ‘Badge’.

De wenperiode kan ingepland worden 2 weken voor de geplande start van de opvang.
Dit mag een 1 volle dag zijn of 2 halve voormiddagen, deze zijn geheel gratis.

TOEGANG TOT ALLE RUIMTES WAAR HET KIND OPGEVANGEN WORDT

De ouders heeft het recht op toegang tot alle ruimtes waar het kind opgevangen wordt.

Aangezien we één grote ruimte hebben beneden kunnen ouders alles zien, zowel wat in de keuken gebeurt als alle speelruimtes. Indien ouders boven, de slaapvertrekken, eens willen bekijken kan dat maar we dringen er wel op aan dat de rustperiodes niet verstoord worden.

Voor de veiligheid van de kinderen wordt de inkomdeur afgesloten en is toegankelijk met een badge, zowel als de tussendeur, deze wordt geopend door de kinderbegeleiders.

KLACHTEN

Opmerking of suggestie

In onze groepsopvang vinden we het heel belangrijk om een open communicatie op te bouwen met de ouders. Opmerkingen of suggesties kunnen steeds met de organisator besproken worden. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. In bijlage 4 ‘Klachtenformulier’, van dit huishoudelijke reglement bezorgen wij u ‘suggestie, opmerking -en klachtenformulier’.
U kan dit in onze brievenbus deponeren of rechtstreeks mailen naar de organisator

Klachten

Indien u een klacht hebt, kan u terecht bij de organisator. U kan ons ook schriftelijk op de hoogte stellen van uw klacht via het formulier ‘suggestie, opmerkingen -en klachtenformulier’, dat u vindt in bijlage 4 ‘Klachtenformulier’. Elke klacht wordt geregistreerd en besproken. Er wordt dan ook een stappenplan uitgewerkt om de klacht te behandelen, indien deze gegrond is. U ontvangt een bevestigingsbrief waarin wij vermelden dat wij uw klacht goed hebben ontvangen en dat de klacht onderzocht zal worden. Als de klacht afdoende behandeld werd, wordt een formulier ingevuld zodat de klachtenprocedure afgesloten kan worden met onderlinge toestemming. We trachten de klachten binnen een termijn van 30 dagen af te handelen. U ontvangt dan ook een afhandelingsbrief. Hierin melden we dat uw klacht grondig onderzocht is en de nodige acties zijn ondernomen.

Discussiepunten in verband met klachten kunnen ook voorgelegd worden aan de klachtendienst van Kind en Gezin:
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Telefoonnummer Klachtendienst: 02 533 14 14
E-mail: klachtendienst@kindengezin.be

PRIVACY

Elk kind en gezin heeft recht op de bescherming van de persoonsgegevens die de organisator verwerkt. Dit staat omschreven in de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In overeenstemming met de vergunningsvoorwaarden van 22 november 2013, gewijzigd door het besluit van 4 april 2014 in uitvoering van het decreet over de organisatie van de kinderopvang van 20 april 2012 vraagt de groepsopvang persoonsgegevens op die opgenomen worden in de schriftelijke overeenkomst en de inlichtingsfiche.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens:
• Worden de opgevraagde gegevens alleen gebruikt in de groepsopvang
• Kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door

De organisator verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

De gegevens die belangrijk zijn voor de werking met de kinderen, bijvoorbeeld medische gegevens en de contactgegevens, zijn binnen handbereik van de kinderbegeleiders te vinden in het kinderdagverblijf en in het softwareprogramma.

Alle medewerkers van de groepsopvang zijn gebonden door het discretieplicht en dienen een stilzwijgen betreffende gegevens te bewaren. Zij maken geen informatie over het kind of zijn gezin over aan derden.

Nellie en Cezar heeft verschillende persoonsgegevens van het gezin en het kind nodig voor haar opvangactiviteiten.

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor:
• De klantenadministratie
• De facturatie
• De naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang
• De ontwikkeling van een beleid
• De naleving van de subsidievoorwaarden

Voor de kinderopvang van baby’s en peuters verwerken we jouw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van de kinderopvang van baby’s en peuters. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.
• Je kan de gegevens van jouw of je kind op elk moment inkijken
• Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016. Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan Kind en Gezin en Zorginspectie.

De ouders gaan akkoord bij het tekenen van deze overeenkomst dat er toelating gegeven is om foto’s te nemen van je kind, en deze op de website/facebookpagina te plaatsen. Foto’s worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt. Indien jullie dit liever niet hebben, zullen wij daar ook respect voor hebben en de foto’s van jouw kindje niet plaatsen. Opgelet wij zijn niet verantwoordelijk voor het eventueel delen van de foto’s door andere ouders. We vragen dan ook om daarmee voorzichtig om te gaan en te denken aan andere kinderen die met jouw kind samen op de foto staat.

Er is een besloten facebookgroep waar enkel de ouders van de aanwezige en toekomstige kindjes toegang tot hebben. U kan deze opzoeken: Nellie en Cezar, groep aanklikken, lid worden.

Informatie over

VERZEKERING

De groepsopvang beschikt over een verzekering met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor personeel, kinderen en de gebouwen waarin deze verblijven.

Deze verzekering is genomen bij:
• Q en O – Westerlaan 1 – 8790 Waregem
• Baloise Insurance, polisnummer: 7.B40.857

De verzekering dekt lichamelijke schade, maar geen materiële. Als kinderdagverblijf zijn we dus niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde voorwerpen en/of kledij. De spullen die op de groepsopvang worden achtergelaten (buggy, kledij, .. ), vallen onder eigen risico.

Wat hulpmiddelen betreft, zoals hoorapparaten, CI, sta-apparaten,… dekt de verzekering enkel en alleen die schade waar er een oorzakelijk verband is tussen een handeling van een medewerker en de schade.

We raden ouders aan een familiale verzekering af te sluiten. Van zodra de ouders aanwezig zijn, valt het kind onder hun verantwoordelijkheid. Broertjes of zusjes die meekomen bij het brengen of afhalen, blijven onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

INLICHTINGENFICHE VAN HET KIND

Van ieder kind dat wordt opgevangen in de groepsopvang wordt er een inlichtingsfiche bijgehouden, zie bijlage 5 ‘Inlichtingenfiche’. Hierin staan de persoonlijke gegevens van het kind en het gezin vermeld. De ouders hebben op elk moment het recht om deze inlichtingsfiche op te vragen aan de organisator en deze te bekijken.

Wanneer zich belangrijke wijzigingen voordoen vragen we ook aan de ouders dat ze dit ook per mail melden zodat dit kan aangepast worden op de inlichtingenfiche. Vb. verandering van huisarts, een allergie die optreedt, …

AANWEZIGHEIDSREGISTER

In de kinderopvang is er een digitaal aanwezigheidsregister. In het aanwezigheidsregister wordt per dag geregistreerd welk kind aanwezig is met de tijd van aankomst en vertrek.

Deze registraties worden maandelijks doorgestuurd naar Kind en Gezin die op hun beurt aan de hand van deze registraties de kinderopvangtoeslag uit betalen.

KWALITEITSHANDBOEK

NVT

BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

Opzegmodaliteiten voor de ouders

De ouders kunnen de opvang beëindigen door melding aan de organisator, tenminste 6 maand voor de geplande einddatum, per mail. Indien uw kind toch vroeger stopt met de opvang, worden er niet-gerechtvaardigde afwezigheidsdagen aangerekend volgens de opzegtermijn. Indien u de opzegtermijn respecteert wordt er geen opzegvergoeding gevraagd.

Als de organisator een zware fout maakt, dan kan de andere partij de overeenkomst onmiddellijk stopzetten. De opzegtermijn moet niet gerespecteerd worden en er kan geen opzegvergoeding gevraagd worden.

In geval van een beslissing tot opheffing van de vergunning door Kind en Gezin, kan de organisator geen opzegtermijn noch opzegvergoeding vragen.

Opzegmodaliteiten voor de groepsopvang

De groepsopvang kan de opvang eenzijdig beëindigen wanneer de ouders het huishoudelijk reglement of de schriftelijke overeenkomst niet naleven en geen gevolg geven aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de groepsopvang (zie ook ‘Laattijdige betaling’). De opzeg wordt per mail verstuurd ten minste 1 maand voor de stopzetting en vermeldt de reden en de ingangsdatum van de beëindiging van de opvang. Indien uw kind toch vroeger stopt met de opvang, worden er niet-gerechtvaardigde afwezigheidsdagen aangerekend volgens de opzegtermijn. Indien u de opzegtermijn respecteert wordt er geen opzegvergoeding gevraagd.

Als het gezin een zware fout maakt, dan kan de groepsopvang de overeenkomst onmiddellijk stopzetten. De opzegtermijn moet niet gerespecteerd worden en er kan geen opzegvergoeding gevraagd worden.

WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Wij laten elke wijziging in het huishoudelijk reglement minstens 2 maanden voor dat de aanpassing ingaat, schriftelijk aan de ouders weten. Het huishoudelijk reglement en elke wijziging wordt getekend door de ouder voor ontvangst en kennisneming. Indien een ouder niet akkoord gaat met een wijziging van het huishoudelijk reglement, dan heeft het gezin recht om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen binnen de 2 maanden nadat ze op de hoogte zijn gebracht van de aanpassing. Er wordt geen schade- of opzeggingsvergoeding gevraagd. In afwachting blijft de bestaande schriftelijke overeenkomst van toepassing.